home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Kaveeshri & Dhadi /
play all
1.2012-04-18 Parsang Guru Amar Das Ji
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
71:36 · 96 Kbit/s · 49.16 MB · MP3
2.2012-04-23 Parsang Maharani Jind Kaur
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
67:07 · 96 Kbit/s · 46.08 MB · MP3
3.2012-04-24 Parsang Maharani Jind Kaur
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
73:40 · 96 Kbit/s · 50.58 MB · MP3
4.2012-04-25 Parsang Maharani Jind Kaur
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
70:06 · 96 Kbit/s · 48.13 MB · MP3
5.2012-04-27 Mahant Kirpal Das
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
70:42 · 96 Kbit/s · 48.54 MB · MP3
6.2012-04-29 Parsang Guru Gobind Singh Ji
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
65:16 · 96 Kbit/s · 44.81 MB · MP3
7.2012-04-30 Parsang Guru Gobind Singh Ji
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
53:35 · 96 Kbit/s · 36.79 MB · MP3
8.2012-05-02 Parsang Guru Gobind Singh Ji
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
61:46 · 96 Kbit/s · 42.42 MB · MP3
9.2012-05-03 Parsang Guru Gobind Singh Ji
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
56:15 · 96 Kbit/s · 38.62 MB · MP3
10.2012-05-04 Parsang Saka Nankana Sahib
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
51:56 · 96 Kbit/s · 35.65 MB · MP3
11.2012-05-06 Parsang Kamal Kashmira Singh
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
77:43 · 160 Kbit/s · 88.94 MB · MP3
12.2012-05-07 Parsang Kamal Kashmira Singh
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
57:06 · 96 Kbit/s · 39.21 MB · MP3
13.2012-05-08 Parsang Kamal Kashmira Singh
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
52:26 · 96 Kbit/s · 36 MB · MP3
14.2012-05-10 Parsang Kamal Kashmira Singh
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
59:14 · 96 Kbit/s · 40.68 MB · MP3
15.2012-05-11 Parsang Saka Nankana Sahib
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
59:38 · 96 Kbit/s · 40.95 MB · MP3
16.2012-05-12 Parsang Guru Gobind Singh
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
22:11 · 96 Kbit/s · 15.24 MB · MP3
17.2012-05-14 Parsang Guru Arjan Dev Ji
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
39:21 · 96 Kbit/s · 27.01 MB · MP3
18.2012-05-15 Parsang Guru Arjan Dev Ji
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
41:11 · 96 Kbit/s · 28.28 MB · MP3
19.2012-05-17 Divan at Malton
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
41:49 · 128 Kbit/s · 38.28 MB · MP3
20.2012-05-17 Parsang Guru Arjan Dev Ji
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
39:56 · 96 Kbit/s · 27.42 MB · MP3
21.2012-05-18 Parsang Banda Singh Bahadur
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
40:29 · 96 Kbit/s · 27.8 MB · MP3
22.2012-05-19 Parsang Banda Singh Bahadur
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
23:18 · 96 Kbit/s · 16 MB · MP3
23.2011-05-20 Parsang Banda Singh Bahadur
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
56:38 · 96 Kbit/s · 38.88 MB · MP3
24.2012-05-26 Divan at Malton
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
30:25 · 128 Kbit/s · 27.79 MB · MP3
25.2012-05-27 Divan at Malton
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
44:00 · 128 Kbit/s · 40.2 MB · MP3
26.2012-05-28 Divan at Malton
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
47:45 · 128 Kbit/s · 43.62 MB · MP3
27.2012-05-29 Divan at Malton
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
48:31 · 128 Kbit/s · 44.31 MB · MP3
28.2012-05-30 Divan at Malton
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
46:07 · 128 Kbit/s · 42.13 MB · MP3
29.2012-05-31 Divan at Malton
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
48:02 · 128 Kbit/s · 43.88 MB · MP3
30.2012-06-02 Divan at Malton
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
29:41 · 128 Kbit/s · 27.12 MB · MP3
31.2012-06-03 Divan at Malton
Bhai Gurmukh Singh Valtoha
48:38 · 128 Kbit/s · 44.42 MB · MP3